loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Chỉ dành cho 18 tuổi trở lên?

MCW chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Hành động của khách hàng dưới 18 tuổi mở tài khoản và / hoặc đánh bạc trên MCW bị coi là hành vi phạm tội. MCW thực hiện xác minh độ tuổi và có quyền thực hiện các xác minh đó theo quyết định riêng của chúng tôi. Công ty có trách nhiệm thực hiện xác minh độ tuổi và chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc. Những khách hàng được yêu cầu hoàn thành xác minh tuổi sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ thanh toán nào của chúng tôi cho đến khi quá trình xác minh tuổi hoàn tất. MCW có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn trong khi chờ xác minh tuổi của bạn.

Lưu ý: NẾU BẤT KỲ KHÁCH HÀNG NÀO DƯỚI 18 TUỔI TÌM HIỂU SỬ DỤNG MCW, CÔNG TY BẢO LƯU QUYỀN BÁO CÁO CHO CẢNH SÁT VÀ XÁC NHẬN TẤT CẢ CÁC TRÚNG THƯỞNG.

Hệ thống sàng lọc

MCW đặc biệt khuyến khích và khuyên tất cả khách hàng của mình đảm bảo rằng trẻ vị thành niên sẽ không truy cập vào bất kỳ trang web trò chơi điện tử nào.

Phụ huynh có thể điều chỉnh việc truy cập internet bằng các giải pháp lọc dựa trên các tiêu chí đã chọn. Với các giải pháp lọc, cha mẹ có thể điều chỉnh việc truy cập internet và ngăn chặn trẻ vị thành niên truy cập vào các trang web trò chơi điện tử. Các giải pháp lọc có thể từ chối quyền truy cập vào MCW sau khi phát hiện nội dung trên trang web của chúng tôi và các giải pháp có thể đạt được điều đó vì chúng tôi gắn nhãn trang web của mình. Nếu thiết bị của bạn được chia sẻ giữa gia đình và bạn bè là trẻ vị thành niên, vui lòng xem xét sử dụng các giải pháp sàng lọc của phụ huynh để từ chối họ truy cập vào MCW.